Regulamin świadczenia usług w ramach projektu WRIX

z dnia 1 stycznia 2018 r.

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia Usług przez WRIX, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków Stron wynikających z Umów lub Zamówień zawieranych w ramach uczestnictwa w projekcie WRIX.

§ 1
Definicje

 1. Określenia użyte w Regulaminie, Cenniku, Umowach i Zamówieniach, do których zastosowanie ma niniejszy Regulamin oznaczają odpowiednio:
 • Awaria – przerwa w świadczeniu przez Operatora WRIX Usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych Siłą Wyższą, Pracami Planowanymi lub przyczynami leżącymi po stronie Klienta
 • Budynek – miejsce, w którym świadczona jest Usługa, w szczególności miejsce, w którym znajduje się Punkt Styku.
 • Cennik – Cennik Usług świadczonych w ramach projektu WRIX przez Korbank S.A. dostarczany Klientowi każdorazowo na jego wniosek oraz odpowiednio przy podpisaniu Zamówienia.
 • Dane Kontaktowe – aktualne dane kontaktowe Stron w sprawach związanych z realizacją Zamówienia lub Umowy.
 • Dzień Roboczy lub DR – każdy dzień tygodnia, z wyjątkiem sobót i dni uznanych na gruncie obowiązujących przepisów prawa za dni wolne od pracy na terenie kraju
 • Data Uruchomienia – dzień, w którym nastąpiło rozpoczęcie świadczenia Usługi na podstawie i zgodnie z warunkami Zamówienia Usługi.
 • Data Wykonania – dzień, w którym Operator projektu WRIX zgłosił wykonanie Usługi zgodnie z Zamówieniem.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której szczególna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą , która złożyła Zamówienie na Usługi świadczone w ramach projektu WRIX
 • Lista Usług – lista wszystkich Usług świadczonych przez Operatora w ramach projektu WRIX
 • Okres Rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań pomiędzy WRIX a Klientem za wykonane Usługi
 • Okres Świadczenia Usług – wskazany przez Klienta a zaakceptowany przez Operatora
 • Operator WRIX– operator telekomunikacyjny realizujący projekt WRIX – Korbank S.A. ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław.
 • Opłata – wynagrodzenie z tytułu świadczonych Usług, występują dwa rodzaje Opłat: jednorazowe i miesięczne.
 • NOC- Centrum nadzoru sieci Operatora WRIX.
 • Open peering lub OP – usługa ułatwiająca wymianę ruchu IP pomiędzy Operatorami, dzięki podłączeniu ich do wspólnego kanału VLAN i dostarczeniu im możliwości podłączenia do Route Serwera
 • Peering – wymiana ruchu IP z użyciem protokołu BGP pomiędzy Operatorami.
 • Port – miejsce, w którym następuje fizyczne przyłączenie do urządzeń Sieci.
 • Port WRIX – port Ethernet przełącznika WRIX
 • Wirtualny port WRIX – wirtualny port realizowany na porcie fizycznym Ethernet przełącznika WRIX należącym do Operatora WRIX przeznaczony do dostarczenia Usług dla Klienta.
 • Powiadomienie – informacja przesyłana drogą elektroniczną przez WRIX do Klienta potwierdzająca Datę Uruchomienia, Datę Wykonania bądź termin Prac Planowych, Prac Nadzwyczajnych realizowanych w ramach WRIX.
 • Prace Planowe -podejmowane przez Operatora zaplanowane prace, które mogą spowodować przerwę w korzystaniu przez Klienta z Usługi, o których Operator powiadomi w terminie 7 dni przed planowanymi pracami.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Świadczenia Usług w ramach projektu WRIX
 • Reklamacja – zgłoszenie przez Klienta nieprawidłowości w naliczaniu Opłat bądź niewykonaniu bądź nienależytym wykonaniu Usług.
 • Sieć WRIX – sieć telekomunikacyjna szkieletowa należąca do Operatora przeznaczona do świadczenia usług WRIX
 • Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć lub któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w stosunkach profesjonalnych (art. 355 § 2 k.c.), które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Operatora jak Klienta
 • Warunki Świadczenia Usług – parametry jakościowe świadczenia Usługi, których niedotrzymanie upoważnia Klienta do złożenia Reklamacji.
 • Zamówienie – wypełniony przez Klienta formularz zamówienia Usługi, podpisany przez Klienta i złożony w formie elektronicznej do Operatora, który w terminie 4 Dni Roboczych został przez Operatora potwierdzony i przekazany do realizacji.
 • Umowa – umowa na projekty niestandardowe nie zawarte w cenniku oraz formularzu Zamówienia WRIX
 • WRIX- platforma oparta na przełącznikach pracujących w technologii ethernetowej i towarzyszącej im infrastrukturze technicznej, która umożliwia wymianę ruchu pomiędzy podłączonymi operatorami
 • Protokół Zdawczo–Odbiorczy (PZO) – potwierdzenie Uruchomienia lub Wykonania Usługi w formie pisemnej lub mailowej z datą Uruchomienia lub Wykonania Usługi.
 1. Pojęcia, które występują w niniejszym Regulaminie lub Cenniku, a nie zostały zdefiniowane powyżej, lecz posiadają swoje definicje w przepisach prawa, mają na potrzeby niniejszego Regulaminu i świadczonych Usług znaczenie nadane im przepisami prawa.

§ 2
Zakres i rodzaje Usług

 1. WRIX świadczy Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zakresie Usług telekomunikacyjnych zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne za pomocą sieci telekomunikacyjnej należącej do Operatora.
 2. W ramach WRIX można korzystać z następujących Usług:
 • Usługa dostępu do WRIX – funkcjonalność polegająca na zestawieniu na stałe połączenia logicznego w technologii Ethernet umożliwiającego dostęp Operatora do sieci WRIX z określoną wartością pasma. Pasmo przy dostępie do sieci WRIX jest ograniczone do wartości zamówionej przez Operatora, wyrażonej w Mbps na poziomie protokołu IP (warstwa trzecia) i dla Portu WRIX
 • Usługa Sesje BGP – transmisja do otwartej wymiany ruchu między Operatorami (Open peering) – funkcjonalność polegająca na zestawieniu kanału pomiędzy Portem Operatora a Kanałem VLAN OP.
 • Usługa transmisji danych – transmisja do Portu innego Operatora podłączonego do WRIX – funkcjonalność polegająca na zestawieniu na stałe kanału logicznego w technologii Ethernet umożliwiającego transfer danych pomiędzy dwoma Portami, tego samego lub różnych Operatorów na zasadach niniejszego Regulaminu oraz warunkach Zamówienia.
 • Usługa Global Internet – usługa polegająca na udostępnieniu wszystkich możliwych prefixów.
  Usługa Data Center – usługa kolokacji urządzeń w szafie WRIX w punkcie Operatora WRIX.
 • Usługa TV-WRIX – usługa polegająca na streemingu kanałów telewizyjnych.
 • Usługa Łącznik – udostępnienie łącznika światłowodowego pomiędzy poszczególnymi elementami sieci.

3. Węzeł WRIX jest fragmentem rozproszonej struktury sieciowej, fizycznym i logicznym punktem styku sieci IP umożliwiającym swobodną wymianę ruchu IP pomiędzy sieciami operatorów telekomunikacyjnych do niego podłączonymi.
4. Wszelkie koszty doprowadzenia łączy do Węzła WRIX i ich utrzymania pokrywa operator telekomunikacyjny zainteresowany przyłączeniem swojej sieci do Węzła WRIX.
5. Każdy operator telekomunikacyjny przyłączający się lub przyłączony do Węzła WRIX zobowiązuje się do przestrzegania zasad (w tym zasad dostępu, przebywania i prowadzenia prac) obowiązujących w ramach lokalizacji Węzła WRIX.

6. Ruch z/do WRIX od Operatora  wymaga konfiguracji odpowiedniej sesji BGP, aby ruch z/do WRIX odbywał się tą samą drogą poprzez styk WRIX-Operator. W szczególności zabronione jest kierowanie ruchu Operator-WRIX na styki inne niż Operator-WRIX.

7. Zabrania się tranzytowania ruchu innych operatorów telekomunikacyjnych i rozgłaszania ich prefiksów BGP do WRIX bez wcześniejszego uzgodnienia z WRIX

§ 3
Zamówienia i warunki dostępu.

 1. Do Węzła WRIX może zostać podłączony każdy operator telekomunikacyjny prowadzący działalność w zakresie telekomunikacji zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający możliwość wymiany informacji o routingu ruchu IP za pomocą protokołu BGP.
 2. W przypadku zainteresowania Usługami świadczonymi w ramach WRIX Klient składa drogą elektroniczną poprzez Formularz Zamówienia lub mailowo na adres: info@wrix.org zapytanie o warunki Uruchomienia bądź wykonania Usługi.
 3. W terminie 2 Dni Roboczych Operator WRIX powiadomi Klienta na jago adres wskazany w Danych Kontaktowych (lub adres użyty przez Klienta w ramach złożonego zapytania) o możliwości uruchomienia bądź wykonania Usługi (lub odpowiednio o braku takiej możliwości), o wysokości Opłat do poniesienia przez Klienta oraz o terminie uruchomienia bądź wykonania Usługi za pomocą maila podanego w formularzu zamówienia.
 4. W przypadku akceptacji przez Klienta warunków przekazanych przez WRIX zgodnie z danymi zawartymi w Zamówieniu podpisuje on przygotowany druk zamówienia i przesyła go drogą elektroniczną na adres info@wrix.org wraz z dodatkowymi elementami, takimi jak:
 • dokumenty identyfikujące status prawny Klienta
 • pełnomocnictwo do złożenia Zamówienia
 • dokument potwierdzające siedzibę
 • zaświadczenie o nadaniu REGON oraz NIP
 • informację o adresie do korespondencji
 1. WRIX może odmówić realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
 • zalegania przez Klientami z Opłatami z tytułu innych Usług
 • braku możliwości zapewnienia warunków technicznych wykonania bądź świadczenia Usług
 • podpisania Zamówienia przez osoby nieupoważnione do tej czynności na podstawie odpowiedniego dokumentu.
 1. Ze względu na zakres świadczonych usług oraz sytuację prawną Klientów, Operator zastrzega, iż Klient ma prawo do złożenia rezygnacji ze świadczonych usług w terminie 2 Dni Roboczych od dnia otrzymania podpisanego zamówienia przez Operatora.
 2. Po uruchomieniu bądź wykonaniu zamówionych Usług WRIX przesyła do Klienta Powiadomienie na adres wskazany w zamówieniu.
 3. W przypadku braku zgłoszenia przez Klienta uwag odnoście Usługi wskazanej w Powiadomieniu w terminie 2 Dni Roboczych od dnia wysłania Powiadomienia uznaje się, że WRIX wykonał Usługę należycie.
 4. Klient w każdej chwili ma możliwość modyfikacji danych przekazanych do WRIX.

§ 4
Czas trwania Usług

 1. Czas trwania umowy wskazany jest każdorazowo w zamówieniu składanym przez Klienta.
 2. Zamówienie może zostać zawarte na czas określony lub nieokreślony.
 3. Zamówienie może być zawarte na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie może być przed tym terminem rozwiązane.
 4. W przypadku, gdy Zamówienie na Usługę może zostać zrealizowane jedynie w sposób alternatywny i w związku z tym zachodzi konieczność poniesienia przez Klienta dodatkowych nakładów inwestycyjnych, dopuszcza się anulowanie zlecenia.
 5. Jeżeli Klient w terminie co najmniej 30 dni przed upływem okresu obowiązywania Zamówienia WRIX nie zawiadomi Operatora, iż nie zamierza korzystać z dostępu do usług oferowanych na platformie WRIX po okresie obowiązywania Zamówienia, wówczas przyjmuje się, że Zamówienie z upływem tego okresu zostaje przedłużona na czas nieokreślony z 30 (trzydziesto) dniowym terminem wypowiedzenia.

§ 5
Rozwiązanie zamówienia. Zmiana zamówienia.

 1. Likwidacja dostępu do usług oferowanych na platformie WRIX następuje z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania Zamówienia WRIX.
 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Zamówienia WRIX zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem 30 (trzydziesto) dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
 3. Wypowiedzenie powinno zostać przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.
 4. WRIX ma prawo w każdym czasie zawiesić świadczenie dostępu do WRIX lub rozwiązać Zamówienie WRIX bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, w przypadku:
 5. stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Operatora postanowień Regulaminu WRIX lub,
 6. naruszenia przepisów prawa, w zakresie związanym z korzystaniem z dostępu do WRIX,
 7. opóźnienia przez Klienta z uiszczeniem opłat wynikających z podpisanego Zamówienia za co najmniej 1 (jeden) okres rozliczeniowy, jeżeli nie zostaną zapłacone, pomimo dokonania przez Operatora pisemnego wezwania Klienta do ich zapłaty, w dodatkowym terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
 8. nielegalnego uzyskania przez Klienta lub podjęcia prób nielegalnego uzyskania dostępu do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób albo podejmowania lub umożliwiania podejmowania osobom trzecim innych działań utrudniających albo uniemożliwiających świadczenie lub korzystanie z usług telekomunikacyjnych,
 9. nieprzestrzegania przez Klienta , w zakresie jakim go dotyczą, przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.),
 10. powodowania przez Klienta zjawiska przeciążenia, w tym przepełniania, blokowania lub powodowania natłoku w sieci Internet lub innych sieciach transmisji danych lub ich elementach,
 11. przesyłania przez Klienta lub umożliwiania przesyłania informacji nie zamówionej przez jej odbiorcę, a także udostępniania innym osobom zasobów (m.in. określonego obszaru pamięci dysku twardego, pamięci dynamicznej oraz konfiguracji programów) lub informacji (w tym danych tekstowych i skryptów programowych zapisanych w ww. pamięciach) w celu wykorzystywania ich do działań związanych z przesyłaniem informacji niezamówionej przez jej odbiorcę, a w szczególności naruszających przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 12. wszelkich działań Klienta, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową WRIX lub zakłócą poprawne funkcjonowanie systemu WRIX służącego udostępnieniu i monitorowaniu WRIX, szkieletu i punktów stykowych sieci oraz innych jej elementów,
 13. zniszczenia przez Klienta lub uszkodzenia urządzeń, którego następstwem jest brak możliwości świadczenia dostępu do WRIX,
 14. udostępnienia przez Operatora WRIX osobie trzeciej poprzez bezpośrednie podłączenie sieci telekomunikacyjnej tej strony do WRIX bez wiedzy i zgody Operatora, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to Klientów Operatora
 15. utraty przez Klienta zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej,
 16. dokonania przez Klienta modyfikacji (w warstwie logicznej lub fizycznej) lub uszkodzenia portu WRIX, spowodowanie przez Klienta zawieszenia, uszkodzenia lub blokowania poprawnego działania WRIX,
 17. wykorzystywania przez Klienta dostępu do WRIX w sposób niezgodny z prawem i nie zaprzestanie naruszeń w okresie 14 dni od dnia otrzymania od Operatora pisemnego żądania zaniechania tych naruszeń.
 18. Zawieszenie przez WRIX świadczenia dostępu do WRIX trwa do czasu usunięcia przez Klienta przyczyny będącej podstawą zawieszenia, poinformowania WRIX przez Klienta o tym fakcie i potwierdzenia przez WRIX skutecznego usunięcia przyczyny.
 19. Zawieszenie świadczenia dostępu do WRIX nie pozbawia WRIX prawa do wypowiedzenia Zamówienia bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 20. Niezależnie od postanowień ust. 3 każda ze Stron może rozwiązać Zamówienie WRIX w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy druga Strona dopuściła się rażącego naruszenia postanowień Regulaminu WRIX (innego niż określony w ust 3 i nie zaprzestała tych naruszeń w okresie 14 dni od dnia otrzymania od drugiej Strony pisemnego wezwania do zaprzestania tych naruszeń.

§ 6
Serwis i Reklamacje.

 1. W przypadku wystąpienia Awarii Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym WRIX wysyłając informację drogą elektroniczną na adres wskazany
  Zamówieniu. Operator przyjmuje informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim 24h/dobę /7 dni w tygodniu /365 dni w roku.
 2. Operator potwierdza pocztą elektroniczną zgodnie z adresem email, z którego przyszło zgłoszenie przyjęcie zgłoszenia o wystąpieniu Awarii w terminie do 1 DR od jego otrzymania.
 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1 powinno zawierać następujące informacje:
 • nazwa Klienta
 • wskazanie zasobów, których dotyczy Awaria
 • opis Awarii
 1. Operator informuje Klienta o usunięciu Awarii drogą elektroniczną na adres wskazany w Zamówieniu. Klient ma obowiązek potwierdzenia usunięcia Awarii zwrotnie drogą elektroniczną na adres wskazany w Zamówieniu.
 2. Jeśli po podjęciu działań przez Operatora Awaria nadal nie została usunięta, Klient informuje o tym fakcie WRIX. WRIX ponownie podejmuje działania zmierzające do usunięcia Awarii.
 3. Współpraca pomiędzy Stronami trwa do chwili usunięcia Awarii.
 4. Zawieszenie przez Klienta czasu usunięcia Awarii oznacza okres, w którym interwencja służb technicznych WRIX nie może być podjęta z przyczyn leżących po stronie Klienta. Czas, w którym czynności w celu usunięcia Awarii zostały zawieszone, nie jest wliczony do czasu usunięcia Awarii. Z tytułu zawieszenia przez Operatora czasu usunięcia Awarii Klient nie wnosi wobec WRIX żadnych roszczeń.
 5. Operator gwarantuje podjęcie działań w celu usunięcia Awarii w:
 6. w dni powszednie (8:00 – 18:00) – 12 godzin od momentu zgłoszenia Awarii lub wykrycia jej przez służby WRIX,
 7. w dni powszednie (18:00 – 22:00) – 16 godzin od momentu zgłoszenia Awarii lub wykrycia jej przez służby WRIX
 8. w noce (22:00 – 08:00), soboty i dni ustawowo wolne od pracy – 16 godzin od momentu zgłoszenia Awarii lub wykrycia jej przez służby WRIX
 9. Za każde rozpoczęte 24 godziny awarii usług oferowanych na platformie WRIX w danej lokalizacji, z przyczyn, za które WRIX ponosi odpowiedzialność, Klientowi przysługuje zwrot 1/30 (jednej trzydziestej) każdej z miesięcznych (abonamentowych) opłat za tę lokalizację, do których uiszczenia, zgodnie z Zamówieniem jest zobowiązany Klient.
 10. W przypadku reklamacji, co do otrzymanej faktury VAT, Klient ma prawo do jej
  zakwestionowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
 11. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta wymagają formy pisemnej i składane są za
  zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres komórki organizacyjnej WRIX, który wskazany
  będzie w Zamówieniu.
 12. Za datę złożenia reklamacji przyjmuje się datę jej przyjęcia przez komórkę organizacyjną WRIX, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 13. Reklamacja zostanie przyjęta przez WRIX do rozpatrzenia pod warunkiem określenia w niej numeru faktury, której zastrzeżenia dotyczą oraz równoczesnego przekazania do WRIX szczegółowego wykazu reklamowanych usług z danymi pozwalającymi na jednoznaczną
  identyfikację przedmiotowych pozycji wraz z dokładną informacją o zgłaszanych do niej zastrzeżeniach. Reklamacja musi ponadto zawierać dane Operatora, tj. nazwę i adres firmy,
  imię, nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej, numer i datę zawarcia Zamówienia WRIX.
 14. WRIX rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni licząc od daty jej wpływu na adres, który będzie wskazany w załączniku adresowym do Zamówienia WRIX.
 15. Fakt złożenia reklamacji finansowej nie zwalnia Klienta z obowiązku uregulowania zobowiązania określonego na fakturze, w terminie wyznaczonym na fakturze.
 16. W przypadku uznania przez WRIX reklamacji, WRIX w ciągu 30 dni wystawi fakturę korygującą.
 17. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej faktury, WRIX przekaże pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji.
 18. Klient może składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania dostępu do usług oferowanych na platformie WRIX.
 19. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Operatora wymagają formy pisemnej i składane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres komórki organizacyjnej WRIX, który wskazany będzie w Zamówieniu.
 20. Za datę złożenia reklamacji przyjmuje się datę jej przyjęcia przez komórkę organizacyjną WRIX, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 21. Jeżeli reklamacja została sformułowana w sposób nie określający jej przedmiotu oraz żądania, WRIX wezwie Klienta do jej uzupełnienia w terminie 7 DR. W takim przypadku bieg terminu na rozpatrzenie reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uzupełnienia reklamacji.
 22. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 23. WRIX rozpatruje reklamację w terminie 30 DR od dnia jej przyjęcia do WRIX w formie pisemnej. Jeżeli WRIX nie rozpatrzy reklamacji w powyższym terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.
 24. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie 12 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego wniesienie reklamacji.

§ 7
Płatności

 1. Opłata za usługi świadczone przez WRIX składa się z dwóch typów opłat: z jednorazowej opłaty aktywacyjnej oraz miesięcznych opłat abonamentowych.
 2. W ramach zaakceptowania Zamówienia, zobowiązany jest do uiszczania opłat określonych w Zamówieniu oraz Załączniku nr 1 na podstawie faktur VAT, wystawionych przez Operatora WRIX.
 3. Od stawek i opłat określonych w Załączniku nr 1 do regulaminu WRIX, wykazanych na fakturach, naliczany jest należny podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Jeżeli świadczone przez WRIX usługi nie obejmują pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty jest każdy rozpoczęty dzień. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30.
 5. WRIX nalicza opłaty aktywacyjne, o których mowa w jednorazowo z dołu od dnia przekazania podpisanego lub potwierdzonego mailowo Protokołu Zdawczo-Odbiorczego dostępu do WRIX
 6. WRIX nalicza opłaty abonamentowe, o których mowa w ust.1. za dany miesiąc z góry – na początku okresu rozliczeniowego, w cyklu miesięcznym od dnia figurującego w Protokole Zdawczo- Odbiorczym dostępu do WRIX.
 7. Faktury VAT będą wystawiane przez Operatora WRIX w następujących terminach:
  – do 10 DR danego miesiąca za dany okres rozliczeniowy dla opłat pobieranych z góry;
  – do 10 DR miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym dla opłat pobieranych
  z dołu;
 8. Klient uiszcza opłaty za usługi świadczone w ramach Zamówienia WRIX na wskazany rachunek bankowy Operatora, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Operatora.
 9. Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Operatora.
 10. Wystawiona przez Operatora faktura VAT będzie określała sposób zapłaty i rachunek bankowy Operatora (nazwa banku, adres i numer konta).
 11. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności określonej w fakturze VAT, Klient zapłaci Operatorowi, po otrzymaniu pisemnego wezwania do zapłaty, odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
 12. Należności Operatora wynikające z realizacji postanowień Zamówień WRIX, mogą podlegać potrąceniu z wzajemnymi zobowiązaniami Stron, wynikającymi z prowadzenia rozliczeń dotyczących innych usług w ramach współpracy międzyoperatorskiej.

§ 8
Wymiana ruchu i odpowiedzialność

 1. Wymiana ruchu telekomunikacyjnego w Węźle WRIX nie podlega ograniczeniom ilościowym (oprócz ograniczeń technicznych konstrukcji Węzła WRIX ani jakościowym
  (wymiana ruchu o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym), a jej warunki są ustalane indywidualnie pomiędzy zainteresowanymi operatorami, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy z operatorów dokonujących wymiany ruchu telekomunikacyjnego OP za pomocą punktu styku automatycznie udostępnia swoje prefixy.
 3. Uczestnik węzła WRIX jest odpowiedzialny za zgodność prowadzonej działalności z obowiązującym prawem i normami (w tym jakość, zawartość sygnału, przesyłane treści, itp.). WRIX nie jest odpowiedzialny za żadne działanie lub zaniechanie operatora dokonującego wymiany ruchu telekomunikacyjnego za pomocą Węzła WRIX, w tym za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie poniesione przez innych operatorów lub osoby trzecie. W przypadku roszczeń kierowanych w stosunku do Operatora WRIX
 4. Z tytułu przyłączenia się danego operatora do Węzła WRIX lub z tytułu wymiany ruchu telekomunikacyjnego, operator uwolni Operatora WRIX od jakiejkolwiek odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie koszty poniesione przez Operatora WRIX w związku z takimi roszczeniami (w tym ewentualne koszty sądowe i koszty obsługi prawnej).
 5. Operator WRIX nie ponosi odpowiedzialności za :
 6. za treści przekazywane podczas korzystania przez Klienta z dostępu do usług oferowanych na platformie WRIX,
 7. za zabezpieczenie danych i oprogramowania komputera Klienta, podłączonego do WRIX, przed ingerencją osób trzecich,
 8. za następstwa nieprawidłowego korzystania z dostępu do usług oferowanych na platformie WRIX,
 9. w przypadku uszkodzenia, z przyczyn nie leżących po stronie WRIX, Urządzeń Klienta i łączy stanowiących własność Klienta lub osoby trzeciej,
 10. za Awarie w pracy łączy i Urządzeń Klienta, będące następstwem uszkodzeń urządzeń lub łączy nie stanowiących własności WRIX lub przerw wynikających z działania lub zaniechania Klienta,
 11. za Awarie będące następstwem modyfikacji przez Klienta (w warstwie logicznej lub fizycznej) Portu dostępowego do WRIX,
 12. za przerwy w działaniu usług świadczonych w oparciu o WRIX, będące wynikiem działania lub zaniechania Klienta WRIX,
 13. w przypadku niewskazania przez Klienta osób uprawnionych do współpracy z WRIX w zakresie realizacji dostępu do usług oferowanych na platformie WRIX, w tym usuwaniu Awarii lub niepoinformowania WRIX o zmianach danych kontaktowych osób uprawnionych,
 14. w przypadku niedotrzymania wartości parametrów technicznych urządzeń lub łączy stanowiących własność Klienta lub osoby trzeciej,
 15. następstwa braku możliwości świadczenia dostępu do usług oferowanych na platformie WRIX w przypadku działania lub zaniechania osób trzecich, które mają wpływ na elementy sieci i urządzenia powierzone Klientowi w celu świadczenia dostępu do usług oferowanych na platformie WRIX,
 16. za nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania należącego do Klienta,
 17. za blokadę świadczonych usług i/lub utratę informacji spowodowaną rozwinięciem się wirusa lub robaka itp. podobnych zagrożeń ze strony Internetu, dostarczonych do sieci Klienta na skutek połączenia komputerów Klienta z siecią Internet,
 18. za rejestrację domen dokonywaną przez Klienta w trakcie korzystania z dostępu do usług oferowanych na platformie WRIX,
 19. za następstwa oraz szkody powstałe na skutek ograniczenia lub zawieszenia dostępu do usług oferowanych na platformie WRIX,
 20. za uszkodzenia Urządzeń Klienta będących następstwem działań Klienta lub osób trzecich.
 21. Każdy z Klientów podłączonych do WRIX jest odpowiedzialny za zgodność prowadzonej
  działalności z obowiązującym prawem i normami.
 22. WRIX nie jest odpowiedzialna za żadne działanie lub zaniechanie Klienta dokonującego wymiany ruchu za pomocą WRIX, w tym za szkody bezpośrednie lub pośrednie poniesione przez innych Operatorów lub osoby trzecie.
 23. W przypadku roszczeń kierowanych w stosunku do WRIX z tytułu szkód w zakresie podłączenia sieci Klienta do WRIX lub z tytułu wymiany ruchu, spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, Klient zwolni WRIX od odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie wydatki poniesione przez WRIX w związku z takimi roszczeniami.
 24. Klient zobowiązuje się:
 25. korzystać z udostępnionych mu przez WRIX urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji,
 26. powiadomić WRIX o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach udostępnionych mu przez WRIX urządzeń w momencie ich stwierdzenia,
 27. nie dokonywać samodzielnie napraw i modernizacji udostępnionych mu przez WRIX urządzeń; wszelkich zmian, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń urządzeń dokonuje wyłącznie WRIX lub jej przedstawiciel,

 

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są w części lub w całości prawnie nieważne, lub gdy utracą swą ważność w przyszłości, nie narusza to ważności reszty umowy.
 2. Zapis prawnie nieważny strony zobowiązują się zastąpić takim zapisem prawnie ważnym, który pod względem gospodarczym będzie jak najbliższy zapisowi nieskutecznemu. Z racji charakteru stron umowy wyklucza się zastosowanie ustawy o ochronie praw
  konsumenckich.
 3. W razie zaistnienia jakichkolwiek sporów, konfliktów czy roszczeń w związku ze stosowaniem warunków niniejszej umowy strony będą dokładać wszelkich starań aby dojść do porozumienia drogą negocjacji. Przy braku zgody spór rozstrzyga sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę wnoszącego pozew.
 4. Klient nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody WRIX (udzielanej pod rygorem nieważności), udostępniać Portów WRIX na podstawie jakiegokolwiek tytułu i na jakichkolwiek warunkach, nawet bezpłatnie lub okresowo, na rzecz osób trzecich.
 5. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Zamówienia WRIX na rzecz osób trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony.