Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem udziału SAYF w warsztatach dotyczących prekonsultacji Prawa Komunikacji Elektronicznej, które do końca 2020 roku ma zastąpić obowiązujące Prawo Telekomunikacyjne.

 

Prawo Komunikacji Elektronicznej po prekonsultacjach

Na początku miesiąca nasz zespół ekspertów uczestniczył w prekonsultacjach dotyczących projektu ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej. Oczywiście dla bezpieczeństwa uczestników tych warsztatów odbywały się one formie elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams.

Aktualnie sprawy objęte tym projektem regulowane są ustawą Prawo telekomunikacyjne. PKE będzie określało sprawy dotyczące komunikacji elektronicznej, która obejmuje działalność telekomunikacyjną oraz działalność komunikacji interpersonalnej.

W projekcie PKE użyto nowego pojęcia „usługa komunikacji elektronicznej”, która obejmuje usługę telekomunikacyjną oraz „usługę komunikacji interpersonalnej”

O ile definicja usługi telekomunikacyjnej jest znana od wielu lat, to pojęcie usługi komunikacji interpersonalnej jest pojęciem nowym i zgodnie z definicją przedstawioną w PKE oznacza usługę umożliwiającą bezpośrednią, interpersonalną i interaktywną wymianę informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej między skończoną liczbą osób. Być może definicja ta ulegnie zmianie w trakcie dalszych prac legislacyjnych.

SayF zgłosił 45 uwag do projektu Prawa Komunikacji Elektronicznej

Uwagi dotyczyły niektórych definicji oraz przede wszystkim spraw bezpieczeństwa sieci i usług, ochrony informacji stanowiącej tajemnicę komunikacji elektronicznej, danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jak stwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, prowadzący prekonsultacje, część uwag zostało przyjętych, część nie zaakceptowano, a kilka uwag omawiano podczas warsztatów

Uwagę zgłoszoną między innymi przez Sayf omawianą w trakcie prekonsultacji było zastrzeżenie do wyłączenia z działalności telekomunikacyjnej działalności polegającej na zapewnieniu dostępu do Internetu za pomocą lokalnej sieci radiowej. Zamiarem projektodawców było wyłączenie spod rządów PKE działalności takiej jak wykorzystywanie urządzeń WiFi w restauracji, hotelu, kawiarni itp. do połączenia się z Internetem przez osoby przebywające w restauracji, hotelu, kawiarni.

Nad tym zagadnieniem wywiązała się dyskusja, z której wypłynął wniosek, że cel jest jak najbardziej słuszny jednak przepis ten wymaga dopracowania.

W oczekiwaniu na konsultacje publiczne, wysyłamy nasze sugestie

Ponadto, w trakcie omawiania spraw związanych z bezpieczeństwem sieci i usług oraz obronności i bezpieczeństwa zgłosiliśmy uwagę dotyczącą większego zaangażowania administracji publicznej we współpracę z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. Zobowiązaliśmy się, że doprecyzujemy formę oraz zakres takiej współpracy i prześlemy ją do Ministerstwa Cyfryzacji.

Dalsze prace odbędą się w Ministerstwie Cyfryzacji oraz pomiędzy jednostkami administracji publicznej, których wynikiem będzie ostateczny projekt ustawy PKE. Kolejnym etapem będą konsultacje publiczne, w których eksperci od bezpieczeństwa informacji z SAYF również zamierzają wziąć aktywny i merytoryczny udział.

O postępach na pewno będziemy informować w odpowiednim czasie.

Andrzej Fudala