Wielu przedsiębiorców telekomunikacyjnych zwraca się do nas z pytaniami czy w przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych będą nałożone na nich dodatkowe zadania i obowiązki. Coraz częściej pojawiają się informacje o możliwości lub potrzebie wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych.

Zanim jeszcze takiego stanu nie wprowadzono warto dowiedzieć się czym skutkuje wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcach oraz na osobach fizycznych.

Poniżej postaramy się przybliżyć obowiązki spoczywające na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych z tym związane.

Dotychczasowe nakazy i zakazy wprowadzane na terytorium RP w związku z pandemią koronawirusa realizowane są na podstawie przepisów obowiązujących w warunkach zwyczajnych funkcjonowania państwa.

Konstytucja RP przewiduje w określonych przypadkach możliwość wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych:

stanu wojennego,

stanu wyjątkowego,

stanu klęski żywiołowej.

Rozpatrując aktualną sytuacje epidemiczną wydaje się, że może być wprowadzony stan klęski żywiołowej, który może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia. Do katastrof naturalnych zaliczane są między innymi masowe występowanie chorób zakaźnych ludzi.

Ustawa o stanie klęski żywiołowej przewiduje możliwość wprowadzenia szeregu ograniczeń dotyczących zarówno osób fizycznych, organów administracji publicznej, ale również przedsiębiorców.

Ograniczenia te mogą polegać m. in. na zawieszeniu działalności niektórych przedsiębiorców, nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, nakazaniu pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, zakazie organizowania lub przeprowadzania imprez masowych, nakazie lub zakazie określonego sposobu przemieszczania się.

W uzasadnionych przypadkach mogą być wprowadzony obowiązek świadczeń osobistych polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

Ustawa o stanie klęski żywiołowej przewiduje możliwość wprowadzenia ograniczenia funkcjonowania systemów telekomunikacyjnych na zasadach określonych w ustawie Prawo telekomunikacyjne, które zobowiązuje przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do wykonywania zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jednym, wśród wielu obowiązków spoczywających na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym, jest zapewnienie ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych lub dostarczania sieci telekomunikacyjnej. Obowiązek ten należy wypełnić w przypadku wystąpienia „sytuacji szczególnych zagrożeń” tj. wystąpienia sytuacji kryzysowych, wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych czy też bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa lub integralności infrastruktury lub świadczonych przez niego usług.

Zapewnienie ciągłości świadczenia usług lub dostarczania sieci spoczywa na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym bez względu na jego wielkość, charakter i rodzaj prowadzonej działalności telekomunikacyjnej, czy obszar, na którym ją prowadzi.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może, w sytuacji wystąpienia szczególnego zagrożenia, nałożyć w drodze decyzji na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, obowiązki dotyczące:

  • utrzymania ciągłości lub odtwarzania dostarczania sieci telekomunikacyjnej lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla podmiotów i służb wykonujących zadania w zakresie ratownictwa, niesienia pomocy ludności, a także zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z podmiotów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego,
  • ograniczenia niektórych, publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,
  • ograniczenia zakresu lub obszaru eksploatacji sieci telekomunikacyjnych i urządzeń telekomunikacyjnych, używania urządzeń radiowych,

Decyzjom takim nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.